فاز 2 صنايع غذايي تاليا افتتاح گرديد

چوب شور

photo_2017-04-17_15-39-03