فاز 2 صنايع غذايي تاليا افتتاح گرديد

ويفرخانواده

wafer A3