فاز 2 صنايع غذايي تاليا افتتاح گرديد

کلوچه کرمدار با روکش شکلات

13c

13b