فاز 2 صنايع غذايي تاليا افتتاح گرديد

ویفر میوه ای خانواده

16b